Warunki użytkowania

Warunki używania strony

Niniejszy dokument określa warunki używania strony Lumix G Experience PL (www.lumixgexperience.panasonic.pl) a dalsze korzystanie z niniejszej strony oznacza akceptację obowiązujących warunków.

Dostęp do naszej strony oraz uaktualnienia

Nie zobowiązujemy się do stałego zapewniania działania niniejszej strony oraz oświadczamy, iż będziemy dokonywać odpowiednich uaktualnień i zmian jej zawartości. Wszelkie materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mogą zostać uznane za nieaktualne lub nieważne w każdym czasie. Jeśli zaistnieje taka konieczność jesteśmy uprawnieni do zawieszenia dostępu do naszej strony internetowej, lub do zakończenia jej działania bez wcześniejszego uprzedzenia.

Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części naszej strony internetowej lub całej strony dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli wybraliście lub posiadacie kod identyfikujący użytkownika, login, hasło lub inne informacje związane z procedurami bezpieczeństwa, jesteście zobowiązani do poufnego ich traktowania i nie możecie ich ujawniać żadnej stronie trzeciej. W każdym czasie zastrzegamy sobie możliwość usunięcia każdego identyfikatora lub hasła, nawet gdy było nadane lub przydzielone przez nas, jeśli w naszej opinii nie dochowaliście warunków używania niniejszej strony.

Własność intelektualna

Jeśli nie zostało inaczej postanowione, jesteśmy właścicielem praw autorskich lub licencjobiorcą w zakresie wszelkich materiałów zamieszczonych na tej stronie internetowej, które podlegają ochronie ustawowej oraz regulowane są odpowiednimi traktatami międzynarodowymi; wszelkie tego typu prawa są zastrzeżone. Cała zawartość strony internetowej nie może być reprodukowana lub używana w jakimkolwiek celu z wyjątkiem sytuacji, gdy Panasonic wyrazi na takie działanie pisemną zgodę lub jeśli będzie to zgodne z niniejszymi warunkami.

Możecie drukować lub ściągać tekst ze strony internetowej dla celów osobistych. Zabronione jest korzystanie z materiałów dla celów komercyjnych w szczególności w zakresie wykorzystania zamieszczonej na stronie struktury, stylu czy źródeł.

Jednocześnie w związku z tym, iż macie świadomość przysługujących nam  praw własności intelektualnej lub ewentualnie praw przynależnych innym użytkownikom zobowiązujecie się nie kopiować i nie ściągać żadnych informacji jeśli jest to przez nas wyraźnie zabronione.

 

Zasady dla społeczności Lumix G Experience

Zabronione jest:

 • przesyłanie materiałów lub komentarzy, które mogą być uznane za obraźliwe i agresywne lub zawierające oszczercze treści, niegrzeczne, dyskryminujące, obraźliwe w stosunku do kogokolwiek lub w jakikolwiek sposób nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji jakiejkolwiek grupy społecznej, religijnej lub etnicznej,
 • przesyłanie obraźliwych treści, takich jak treści pornograficzne lub nieprzyzwoite komentarze, przekleństwa i wulgaryzmy,
 • przesyłanie zdjęć, które zawierają nagość lub mogą kogoś na tym tle urazić,
 • przesyłanie materiałów lub dokonywanie jakichkolwiek komentarzy, które mogą być potencjalnie oszczercze lub zawierają obraźliwe treści, lub powodują naruszenie prawa autorskiego,
 • przekazywanie materiałów lub treści, które mogą być obraźliwe dla wymiaru sprawiedliwości,
 • przekazywanie materiałów lub treści, które promują nielegalne działania,
 • wysyłanie spam (tj. wielokrotne wprowadzenie jednego materiału lub bardzo podobnego)
 • rozpowszechnianie lub żądanie danych osobowych (takie jak numer telefonu, hasło lub adres) lub organizowanie spotkań na żywo od innych użytkowników strony,
 • organizowanie kampanii reklamowych, religijnych, politycznych lub charytatywnych,
 • rozpowszechnianie wiadomości napisanych nie w języku polskim,
 • umieszczanie linków do innych stron, których zawartość łamie jakąkolwiek z powyższych zasad.

Zastrzegamy sobie prawo dowolności podczas weryfikacji zamieszczanych materiałów i wskazujemy, iż możemy usunąć każdy materiał, jeśli nie jest on zgodny z charakterem naszej strony internetowej lub gdy jest nieadekwatny dla społeczności lub jeśli uważamy że jest obraźliwy. Nasza decyzja jest ostateczna i nie jest przewidziana dla niej droga odwoławcza.

Nie wolno na naszą stronę internetową świadomie przesyłać lub zamieszczać żadnych wirusów, koni trojańskich i innych podobnych materiałów, które są szkodliwe lub technologicznie niszczące. Nie wolno podejmować prób nieautoryzowanego dostępu do naszego serwisu, serwera na którym nasza strona jest zamieszczona lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych dotyczących tej strony. Ponadto, należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapewnić wolne od wirusów przesyłanie materiału na stronę.

 

 

Zasady dotyczące zdjęć oraz galerii Video Lumix G Experience

Każdy materiał zamieszczany na stronie internetowej musi być oryginalnym materiałem w postaci zdjęć lub filmów wykonanym przez Was i nie może być obarczony (w całości ani w części) żadnym prawem autorskim osób trzecich lub prawem do prywatności jakiegokolwiek rodzaju; zamieszczając materiał musicie posiadać zgodę każdego, kto w materiale się znalazł i można go zidentyfikować. Poprzez zamieszczenie materiału powyższe warunki są przez Was gwarantowane.

Dzielenie się wszelkimi materiałami fotograficznymi czy filmowymi z galerią  filmów i zdjęć Lumix G Experience oznacza udzielenie nam bezpłatnej, międzynarodowej, bezterminowej licencji na używanie, kopiowanie i rozprowadzanie każdego zdjęcia i filmu dla celów promocyjnych, o których będziemy decydować we własnym zakresie, we własnym imieniu lub we współpracy z innymi podmiotami. Zwracamy uwagę, iż niezależnie od powyższego pozostaniecie właścicielami praw autorskich, a powyższa licencja nie jest wyłączna, w związku z czym możecie używać materiałów oraz udzielać innych dozwolonych licencji. Oświadczamy, iż poczynimy odpowiednie starania celem uzyskania zgody właściciela zdjęć lub filmów zanim użyjemy ich do celów promocyjnych, jednak nieuzyskanie takiej zgody nie powoduje, iż nie będziemy mogli takich materiałów użyć.

Dążymy do publikacji zdjęć bez ich ulepszeń. Możecie zamieszczać jedynie zdjęcia, które zostały przycięte lub podlegały małym ulepszeniom, nie będziemy jednak akceptować żadnych dodatkowych efektów. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zdjęcia, jeśli będziemy uważać, że zostało zmienione w taki sposób, iż wydaje się być sztuczne. Decyzja jest ostateczna i nie ma od niej drogi odwołania.

Wszelkie filmy, którymi dzielicie się przez Youtube podlegają pod warunki stosowane przez Youtube.

Promocje

Jeśli organizujemy jakieś promocje, konkursy lub gry na stronie internetowej, to zgadzacie się przestrzegać ich warunków oraz akceptujecie zasady oceniania. Decyzja komisji jest ostateczna i nie ma od nie możliwości odwołania.

Prywatność

Nie wykorzystujemy żadnych danych osobowych wprowadzonych przez Was niezgodnie z prawem i działamy w zgodzie z naszą Polityka Prywatności (link do polityki prywatności).

Odpowiedzialność

Pomimo wszelkich starań podjętych, co do informacji zawartych na stronie interenetowej Lumix G Experience PL, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy znajdujące się na tej stronie. Projekty, specyfikacje i ceny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Materiał wyświetlany na naszej stronie nie stanowi żadnej gwarancji, ani zapewnienia co do adekwatności, czy zgodności z rzeczywistością zamieszczanych tam informacji.
Wyłączamy wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie lub wtórne straty lub szkody poniesione przez użytkownika, w związku z stroną internetową lub w związku z jej wykorzystaniem, niemożnością wykorzystania lub w związku z rezultatami korzystania z tej strony, w tym w szczególności:

• utratę dochodu lub przychodu,
• utratę z działalności gospodarczej,
• utratę zysków lub umów,
• utratę przewidywanych oszczędności,
• utratę danych,
• utratę wartości firmy,
• stratę czasu,
• obrazę uczuć,
• spowodowanie czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia umowy lub w inny sposób, nawet jeśli było to do przewidzenia.

Powyższe nie ma wpływu na naszą odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z naszych zaniedbań, ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności za świadome wprowadzenie w błąd.

Zmiany

Niniejsze warunki użytkowania mogą być zmieniane i aktualizowane w każdej chwili przez nas poprzez ich zmianę na stronie.

Niniejsze zasady i warunki ich stosowania podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym jest Sąd powszechny w Warszawie, który będzie miał wyłączną jurysdykcję w stosunku do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych, z wizytą na naszej stronie.
Ta strona jest obsługiwana przez PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 9a.

 

 

Warunki klubu członkowskiego dla Lumix G Experience 

Członkostwo w klubie jest bezpłatne i dostępne dla właścicieli aparatu Lumix G

Lumix G Experience jest własnością PANASONIC MARKETING EUROPE GMBH, który zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, bez wcześniejszego powiadomienia do: (a) zakończenia programu Lumix G Experience bez podania powodu, oraz (b) z uzasadnionych powodów, wycofania lub anulowania członkostwa w klubie Lumix G Experience lub zmiany warunków funkcjonowania LUMIX G Experience. Uzasadnione powody to wszelkie nadużycia lub próby nadużycia systemu, (ii) wszelkie uzasadnione podejrzenia nieuczciwości ze strony członka w związku z systemem.

Lumix G Experience może być wykorzystywany tylko do użytku osobistego dla konsumentów.

Bycie członkiem klubu jest zależne od przestrzegania niniejszych warunków.

Profile Lumix G Expert

Jaka jest rola użytkownika-eksperta?

Użytkownik Expert Lumix G Experience jest członkiem społeczności, który został zidentyfikowany jako osoba dostarczająca innym członkom klubu regularnego wsparcia, poradnictwa i doradztwa w ramach społeczności.
Cechy użytkownika-eksperta są następujące:
• jest fanem sprzętu Panasonic, w szczególności LUMIX G,
• przejawia regularną obecność w społeczności i forum,
• posiada wysoki stopień znajomości techniki fotografii i dzieli się swoimi doświadczeniami z innymi użytkownikami,
• jego wsparcie dla innych użytkowników było udzielane prze dłuższy okres czasu.

W jaki sposób zostać użytkownikiem-ekspertem?

Panasonic w każdym czasie zastrzega sobie prawo do wybrania osoby, którą uznaje za odpowiednią dla roli użytkownika eksperta.

Użytkownik-ekspert może rekomendować innego członka społeczności w celu uzyskania przez niego statusu użytkownika-eksperta, który zostanie wzięty przez Panasonic pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

Panasonic zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nadania statutu eksperta w każdym czasie bez powodu.

W jaki sposób dowiedzieć się czy ktoś jest użytkownikiem-ekspertem?

Przy nazwie użytkownika na stronie profilowej pojawi się specjalna ikona przy wszystkich komentarzach i wpisach użytkownika-eksperta.

Czy użytkownik-ekspert ma jakieś dodatkowe przywileje?

Użytkownik – ekspert dostaje dodatkowe miejsce na 50 sztuk zdjęć jako podziękowanie za rolę jaka pełnią dla społeczności.